Topolino Club Nederland

Anno 27-05-1967 te Zoelen

Inlogformulier

Ontstaansgeschiedenis  Topolino  Club  Nederland ( TCN )  


De club

De Topolino Club Nederland (TCN) is een club van klassieke autoliefhebbers met een van meet af actief verenigingsleven. De club van gepassioneerde Fiat Topolino liefhebbers bestaat inmiddels 55 jaar. Onder de clubleden is de behoefte naar gezamenlijke club activiteiten de brede basis van een  al jarenlang hechte, actieve vriendenband. Bij de TCN is het niet alleen het clubbestuur met de commissies die de jaarlijkse gevarieerde, clubactiviteiten organiseren. Ook diverse en wisselende regionale ledengroepjes organiseren uiteenlopende clubactiviteiten met actuele thema’s rond de gezamenlijke passie voor de Topolino.

Club start

De TCN is één van de oudste klassieker clubs in ons land behorende tot de actiefste merkenclubs in Nederland. Onderstaand de beschrijving van wat mag worden aangeduid als de curieuze club-start van de nog steeds op vele vlakken, bijzondere Topolino Club Nederland.

Tijdgeest

Het is midden jaren 60 als langzaam maar gestaag ook in Nederland het straatbeeld zich wijzigt. Talloze speciale uitvoeringen van de populaire Fiats 1100 Balilla (1932-1953) en 500 Topolino (1936-1954) vervullen inmiddels al decennia lang een prominente rol in het vervoer van personen en goederen. Echter, langzaam maar  merkbaar verdwijnen zelfs Fiat modellen als de populaire Fiat Balilla en de geliefde Topolino’s uit het straatbeeld. De moderne, naoorlogse Fiats zoals de Fiat 600 (introductie 1955) en de Nuova 500 (introductie 1957) nemen de mobiliteitsrol in het straatbeeld van de oude, succesvolle Fiat types uit de dertiger jaren, over.

Gebruiksauto

 De betaalbare Topolino was tot ver in de 60-er jaren de oplossing voor veel en divers zakelijk vervoer van mens of goederen. De kleine Fiats werden vooral gebruikt voor het particuliere en het privévervoer naar werk, familie of relaties. De Toop was nog lang niet de “troetelauto” zoals wij, TCN-ers, die nu kennen, verzorgen en gebruiken.

 

Sticker actie

Bob Veldhuis, oprichter en thans erelid van de club, was in de 60-er jaren woonachtig en werkzaam in Bussum. Bob ziet en onderkent dan de wijzigingen in het straatbeeld. Hij vreest de dreiging van het langzaam maar zeker geheel uit het lokale straatbeeld verdwijnen van het ook door hem

zo geliefde Toopje. Bob, al vele jaren een enthousiast gebruiker van een Topolino wenst niet te berusten bij het idee dat het gedurende al meer dan een kwart eeuw gewaardeerde vervoermiddel straks slechts als historisch gebruiksartikel in de herinnering zal voortbestaan. Hij start persoonlijk een één-mans actie, dat we vandaag de dag een serieus markt vóór onderzoek,gebaseerd op een gedegen marktinventarisatie, zouden noemen. Om de als privé persoon verwachte onkosten van hulpmiddelen zoals drukwerk (de stencils – herinnert u ze nog?) enveloppen en postzegels te kunnen dekken trekt Bob de stoute schoenen aan en benadert enkele aan het automobiel i.c. met de Topolino verwante bedrijven. Bob slaagt erin van zowel de wereldspeler de Koninklijke Shell (‘s-Gravenhage) als van Leonard Lang (sinds 1917 al de Fiat importeur voor Nederland en gevestigd aan de Stadhouderskade te Amsterdam) een toereikende financiële bijdrage los te krijgen.

Marktonderzoek anno jaren ‘60

De wijze waarop Bob de lokale markt vervolgens inventariseert is eenvoudig maar doelgericht en zeer effectief. Op de Topolino’s die hij in de omgeving van Bussum en in Het Gooi geparkeerd ziet staan laat Bob een sticker achter met de vraag of men belangstelling heeft voor een Topolino Club. Bij persoonlijke contacten met Topolino eigenaren en in de telefonische contacten met hen verzocht Bob de eigenaren om in diens omgeving hen bekende Toop rijders de mogelijke interesse voor een Topolino club te polsen. Ter ondersteuning van hun wervingsactiviteiten voorzag hij de respondenten ruimhartig ruimhartig van extra stickers. De behoefte daaraan was al meteen groot

Enthousiaste reacties

Bob weet nog heel goed hoe hij al spoedig na zijn eerste “sticker activiteit” heel veel enthousiaste reacties c.q. telefoontjes kreeg. Aanvankelijk vooral uit de directe, eigen woonomgeving. Maar al spoedig kreeg de werving, dankzij de in flinke aantallen ook door de andere toop rijders in grote aantallen verspreide stickers, een inktvlek werking. In Bob’s archief trof ik op een origineel notitie van hem dat ons nu illustreert hoe in de 60-er jaren relaxed maar to the point de communicatie was:

“..wanneer U een Topolino ziet rijden of geparkeerd ziet staan, U er respectievelijk voor springt of er een briefje met het adres van het secretariaat in deponeert via de ‘geheime’ ingang die iedere Topolino heeft”.

De reacties en verzoeken om informatie of om lid te worden kwamen niet alleen uit de omgeving van Bussum en Het Gooi maar ook uit de andere provincies als Noord Brabant, Zuid Holland, Utrecht en zelfs uit Groningen en Friesland e.a.

Vergadering(en) - toertochtjes

De onverwachte hoeveelheid respons en het algemeen enthousiasme stimuleerden Bob om allereerst kennismaking bijeenkomsten te organiseren. Om op een laagdrempelige wijze nader kennis met elkaar te kunnen maken werden, nog voor de officiële oprichting van de club, toer ritjes georganiseerd. Voor die ritten maakte Bob zorgvuldige routebeschrijvingen die, geheel volgens de stand van de (print) techniek in die tijd, op een met de hand te draaien stencilmachine werden vermenigvuldigd. Het Gelderse plaatsje Zoelen, gesitueerd juist in het midden van ons land was vaak zowel begin- als eindpunt van de druk bezochte Topolino toerritjes.
Al spoedig werden ook in regio’s van aspirant leden dé-centrale bijeenkomsten, georganiseerd o.a. in Zuid Holland en Noord Brabant.

Oprichting 27 mei 1967

De belangstelling en het enthousiasme voor die eerste bijeenkomsten was zo groot dat al binnen een half jaar de tijd rijp bleek en werd op 27 mei 1967 in het toenmalig, café “De Zoelense Brug” in Zoelen (G), de Topolino Club Nederland opgericht
Dat initiator Bob werd gevraagd de titel en functie van voorzitter van de nieuwe club op zich te nemen lag voor de hand. Vele handen maken licht werk. Aldus was het eerste dat de kersverse voorzitter oppakte het (aan)zoeken en aanstellen van vrijwilligers om het eerste clubbestuur te formeren. Naast voorzitter Bob Veldhuis waren de bestuursleden van het eerste uur vice voorzitter Holke Flapper, Frans van Dijk als secretaris en Michiel van der Lugt werd penningmeester.
Als liefhebbers van de Italiaanse automobiel onderkende het jonge TCN bestuur al vroeg het belang van een niet slechts nationaal maar ook internationaal warme relatie met de voor de  nieuwe Fiat club belangrijke Fiat organisatie. Van meet af werden de Nederlandse importeur en de Fiat fabrieken, zowel die in Italië als in Frankrijk, middels directe contacten op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, de club activiteiten en de groei van de Topolino Club Nederland. Daarmee was de TCN in de gelegenheid, waar nodig, incidenteel tot op hoog niveau om hulp en advies te vragen t.b.v. de leden om hen, aan tijdelijk schaarse en regulier soms moeizaam verkrijgbare Toop onderdelen te helpen.

Van gebruik naar genot

In eerste instantie was de Topolino Club Nederland een vereniging van leden die dagelijks met het fenomeen Topolino langs de weg zaten. Na de oprichting van de Topolino club in 1967 is in globaal de twee opvolgende decennia, de club geëvolueerd in een club van leden die de Topolino als “klassieker” erbij hebben en men een jongere auto als dagelijks vervoermiddel ter beschikking heeft.

Jaren ’60 <--> 2015

Uit de eerste jaren van de club zijn sommige herinneringen nu bijna curieus maar zeker illustratief te noemen. Zo memoreert Bob met een nostalgische terugblik dat de  -aspirant- leden in de begin jaren heel verzorgd gekleed in 2-delig kostuum naar de informele club- bijeenkomsten kwamen! Die formele dress code is in de loop van onze 55 jaar wel wat ontspannen c.q. sleets geworden. Hoewel….. de jaarlijkse en traditioneel druk bezochte Nieuwjaarsreceptie is ieder jaar een feestelijke bijeenkomst waar vele leden elkaar vanuit een trouwe gewoonte, treffen. Menig TCN clublid en zijn/haar partner trekken voor die min of meer officiële dag graag het kostuum en het bijpassende “dames kleed” uit de kast. Zo wordt met z’n allen in een ontspannen, gezellig feestelijke sfeer ook aan het beperkt zakelijke deel van de vergadering collectief en actief deelgenomen. Daarmee geven de Toop liefhebbers blijk ook nu nog steeds het verzorgd en zorgvuldige manier met elkaar omgaan te waarderen.
De nieuw opgerichte Topolino club ontmoette van meet af sympathie en steun uit de automobielbranche. De club trof meestal een gewillig oor en kon dikwijls rekenen op een gewaardeerde financiële support door het bedrijfsleven. Zo waren er garages die, bij het (op)ruimen van hun magazijnen, hun overtollige auto onderdelen “om niets” aan de TCN schonken.

1967 <--> 2017    50 jaar TCN

Zoals hiervoor beschreven mag de conclusie zijn dat we in 2017 ons 50 jarig jubileum van de TCN kunnen vieren dankzij het enthousiast en zorgvuldig ingestoken initiatief van ons erelid Bob Veldhuis. Dat Bob al heel lang een heel bijzonder Topolinohart heeft blijkt ook uit de jarenlange trouw aan zijn eigen Toop. Bob is namelijk al sinds 1965 de 2e eigenaar van een nog originele niet gerestaureerde, oorspronkelijk in Nederland (te Boskoop) geassembleerde Topolino type C uit 1954. Dat betekent dat Bob dus al 50 jaar lang met één en dezelfde Toop lid is van de TCN. Al 50 jaar heeft Bob vele korte en langere club toer ritten met deze Toop gemaakt. Daar kan geen ander TCN lid op bogen.

Clubblad -> A B C

Begin 1969 verscheen een eerste nummer van een eigen clubblad.
Voor de nieuwe club  was de meest voor de hand liggende naam “Topolinoclub Nederland.”
Na korte tijd is die naam van het blad gewijzigd in “Topolino ABC” en dat is tot op de dag van vandaag de titel van ons clubblad. Het “ A B C “ is een in full colour uitgevoerd magazine waarin de leden hun technische of andere ervaringen met hun Topolino kunnen delen. Afwisselend schrijven leden of donateurs over hun persoonlijke belevingen in de club activiteiten. Bestuursmededelingen en rapportages alsmede het activiteiten programma nemen een vaste plaats in het blad. Het clubblad verschijnt 4 x per jaar. Leden en donateurs kijken met plezier uit naar het nieuwste nummer dat men per post krijgt thuis gestuurd.

Federatie

Als mede initiatiefnemer was de Topolino Club Nederland actief promotor voor het oprichten van de overkoepelende federatie van Europese Topolino clubs (Federazione Europea Fiat Topolino Clubs – F. E. F. T. C.)
De federatie is een gekozen samenwerkingsvorm van gelijksoortige clubs met behoud van ieders nationale - eigen zelfstandigheid

Oprichting Federatie

In het najaar van 2005 werd in Dresden door een 4  Topolino club besturen een eerste oriënterende bijeenkomst belegd. Een jaar later, op 18 november 2006 besloten de 6 Topolino clubs in Frankfurt met deze stichting vergadering tot oprichting van de FEFTC.
       
         Topolino Club         - Nederland (NL),
         Topolino Club         - Zurich (CH),
         Topolino Autoclub   - Italia (I),
         Squadra Topolino    - Bern (CH),
         Topolino Club         - Deutschland (D)
         Topolino Club          - Innerschweiz Luzern (CH)

Vrij recent breidde de federatie zich met onderstaande clubs uit:
Topolino Car                         - Belgium (B) in 2014
Club d’Amici della Topolino  - Belluno (I) in 2015
Club Topolino Fiat                - Torino (I) in 2015

F. E. F. T. C.

De federatie is toegankelijk voor alle Europese Topolino clubs die het in stand houden van de Fiat Topolino als statutair- c.q. verenigingsdoel hebben. Daaronder vallen ook de talrijke uitvoeringen op basis van de Topolino en de onder Fiat licentie vervaardigde modellen en speciaal carrosserieën, zoals o.a. de Simca 5, de NSU, de Weinsberg e.a.


Toekomst met F. E. F. T. C.
De federatie is (nog) geen nationaal of Europees geregistreerde organisatie.
De formeel eerste officiële vergadering van de nieuw gevestigde federatie was in november 2007 in Zürich. Op deze eerste federatie bijeenkomst werd o.a. door de aangesloten clubs het te voeren logo vastgesteld. De deelnemende clubs voeren het federatielogo op hun club uitingen, zoals websites en briefpapier.

Evenementen

Primair doel van de federatie is de planning van de verschillende nationale club activiteiten en evenementen van de nationale clubs tijdig met en op elkaar af te stemmen en door uitwisselingen van kennis en ervaring van de heel verschillende club activiteiten steeds soepeler te laten verlopen. Op aanwijzing van de federatie organiseert één van de nationale Topolino clubs, jaarlijks een internationaal evenement dat voor alle aangesloten clubs c.q. federatieleden toegankelijk is. Federatie evenementen hebben vaak de viering van een nationaal lustrum als thema of aanleiding.

                                                                     

Voor de verschillende club evenementen, al dan niet collectief georganiseerd, worden onderscheidende aanduidingen gehanteerd. Een FEDERATIE EVENEMENT is een door de federatie georganiseerd of anderszins ondersteund internationaal evenement.
Evenementen of meetings van de individuele nationale clubs, waartoe overigens vrijwel altijd ook leden van de andere Topolino clubs toegang hebben en deelname mogelijk is, worden aangeduid als NATIONALE  MEETINGS